Elizabeth White Photos | Mirrored Tide Pools: Montana de Oro | Photo 3